Εδώ ακούτε ποντιακή μουσική


Joomla Slide Menu by DART Creations
Facebook Share
Share on facebook

ΔΙΑΜΠΟΛΙΣ- ΙΑΔΙΟΣΠΟΛΙΣ - ΜΠΟΛΙΣ - ΙΩΑΝΝΟΠΟΛΙΣ-ΥΑΜΠΟΛΙΣ – YAMBOL-ΓΙΑΜΠΟΛΙΣ

Διαβάζοντας το παρακάτω άρθρο μου ήρθε στο μυαλό μια άλλη εκδοχή για την ετυμολογία του ονόματος Γιάμπολις , το οποίο αναφέρεται στο γνωστό ποτάμι της Σαντάς . Από ότι θυμάμαι κανείς από τους ονομαστούς ιστορικούς μας δεν το έχει ετυμολογήσει .
Δεν ισχυρίζομαι ότι ανακάλυψα την Αμερική , ωστόσο αναπόφευκτα έκανα κάποιες σκέψεις .
Διαβάζοντάς το, ιδιαίτερη εντύπωση μου προκάλεσε ο συσχετισμός με το όνομα «ΙΩΑΝΝΟΠΟΛΙΣ» . Το παραπάνω με παρέπεμψε στην πρωταρχική ονομασία του πρώτου οικισμού της Σαντάς του Τερζάντων , το οποίο αρχικά ονομάζονταν «Γιαννάντων»........οι συμπτώσεις είναι αρκετές για να είναι τυχαίες .

Σας παραθέτω αυτούσιο το πολύ ενδιαφέρον άρθρο το οποίο αναφέρεται σε ομώνυμη τοποθεσία της Θράκης .

ΔΙΟΣΠΟΛΙΣ - ΔΙΑΜΠΟΛΙΣ- ΙΑΜΠΟΛΙΣ - ΙΩΑΝΝΟΠΟΛΙΣ-ΥΑΜΠΟΛΙΣ - YAMBOL
Αρχαία πόλις της Θράκης επί της αριστερής όχθης του Τόντσου {Τούντζα} ποταμού και επι της στρατηγικής θέσεως επί της από Αδριανουπόλεως δια του Ανατολικού Αίμου αγούσης οδού, απέχουσα πρός βορράν μεν της Αδριανουπόλεως 100 χλμ, πρός νότον δέ της Σηλύμνου 30 χλμ.
Κατά τον έκτον αιώνα αναφέρεται υπό του Ιεροκλέους {συνεκδ.635} , ώς μία των πέντε πόλεων της επαρχίας Θράκης.
Υπο των βυζαντινών συγγραφέων αναφέρεται πολλάκις απο του XI μέχρι του XIV αιώνος υπό το όνομα Διάμπολις. Οι Κομνηνοί πολλάκις διήλθον δι΄αυτής κατά τάς εναντίον των επιδρομέων Πετσενένων και Κουμάνων εκστρατείας των.
Κατά τον μεσαίωνα μετωνομάσθη Ιωαννόπολις και Ιωαννούπολις {Μελετίου Γεωγρ. τόμος Γ, σελ.103 }. Σήμερον ονομάζεται Διάμπολις και κοινώς Ιάμπολις {τουρκιστί Γιάμπολ} .
Οι γράφοντες Ιάμπολις, παράγουν το όνομα εκ του ία {βιολέττες}
δηλαδή πόλις των ίων, παρεμβάλλοντες το ευφωνικόν {ν} τρεπόμενον είς {μ}. Άλλοι γράφουν Υάμπολις εκ του ύες {χοίροι}
ήτοι πόλις των χοίρων. Η Διάμπολις από εκκλησιαστικής απόψεως ήτο εκ των αρχαιοτέρων επισκοπών της Μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως, τουλάχιστον απο των αρχών του VII αιώνος.
Κατηργήθη κατά πάσαν πιθανότητα κατά τον IX αιώνα,συγχωνευθείσα πιθανώς μετά της Σεβαστουπόλεως,άλλης επισκοπής της αυτής Μητροπόλεως. Ενίοτε ο τίτλος αυτής δίδεται ψιλωνύμως.
Υπό των Βουλγάρων καλείται Υάμπολις.
Κείται παρά την σσιδηροδρομικήν γραμμήν Πύργου - Φιλιππουπόλεως και είναι πρωτεύουσα επαρχίας του νομού Πύργου, αριθμεί δέ 25.000 κατοίκους {1926}.
{Εταιρεία Θρακικών Μελετών- Λεξικόν Γεωγραφικόν και Ιστορικόν της Θράκης
Αχιλλέως Σαμοθράκη}